Trendy Weselne o których Musisz Wiedzieć Biorąc Ślub w 2020 roku

jjs house bridal 2020 Musisz Wiedzieć Biorąc Ślub w 2020 roku

Negosentro.com | Nadchodzi pora na podsumowanie naszych obserwacji dotyczących nadchodzących trendów ślubnych, które nadejdą wraz z przyszłym rokiem. Czy suknie ślubne 2019 nadal będą modne? czy może pojawią się zupełne nowości? Poniżej podzielimy się naszymi wnioskami.

Efekty specjalne na przyjęciu weselnym

Spokojnie, nie mamy tutaj na myśli efektów specjalnych prosto z produkcji hollywoodzkich. Mówimy tutaj o zyskujących na popularności bombach dymnych, które uruchomione w doskonałym momencie wywołują ogromną chmurę kolorowego dymu, dzięki któremu zdjęcia sesyjne wyglądają jak z innego świata. Tęczowe kolory mogą nie spodobać się wszystkim, dlatego pamiętajmy, że mamy również do wyboru jednolite barwy.

Wyszukane i oryginalne zaproszenia ślubne

Z jednej strony klasyczne wersje zaproszeń stale są obecne w naszej kulturze weselnej i super. Ale wielkimi krokami zbliżają się do nas coraz to mocniej wyszukane wersje. Poligrafia ślubna wchodzi na wysoki poziom. Pary młode zwracają szczególną uwagę na detale, czy dobór kolorów. Zależy im na tym, aby całość począwszy od zaproszeń do wystroju sali weselnej wyglądała na spójną i przemyślaną. To mocno nas cieszy, ponieważ dzięki takiemu podejściu polskie przyjęcia weselne są coraz bardziej atrakcyjne dla oka.

Prezent jest już mniejszą niespodzianką

Informowanie swoich zaproszonych gości o preferencjach prezentowych nie stanowi już większego problemu i nie spotyka się z oburzeniem od strony gości. Od kilku dobrych lat przyszłe pary młode jasno zaznaczają już w zaproszeniu, że zamiast rzeczowych upominków będą wdzięczne za kopertę. Popularną praktyką, którą spokojnie możemy zaliczyć do trendów jest również rezygnacja z kwiatów, na rzecz zbiórki pieniężnej dla chorego dziecka, czy zbiórki karmy dla schroniska. Kwiaty owszem, są miłe i cieszą, ale z czasem szybko znikają, więc warto zastanowić się, czy nie warto takich pieniędzy przeznaczyć na szczytny cel. Wracając do prezentów, nie bójcie się! Jeżeli planujecie powiększyć swoją rodzinę zaraz po ślubie to jasno o tym napiszcie w zaproszeniu, tak samo z Waszymi marzeniami, daleka podróż do Chin? remont mieszkania? o wszystkim można wspomnieć w żartobliwy sposób co nie będzie wpadką z Waszej strony. Dzięki temu wyeliminujecie do minimum nieudane prezenty, z którymi przyszło by się Wam zmierzyć.

Kwiaty zamiast biżuterii

W sezonie letnim sukienki na wesele 2019 były częściej niż w latach poprzednich zdobione biżuterią kwiatową, jednak nadal mode na dobre nie zawitała w naszych rejonach. W nadchodzącym roku spokojnie możecie nastawić się na wzrost popularności tego typu dekoracji. Naszyjniki, kolczyki, bransoletki wykonane z kwiatów będą bardzo modne. Floryści skutecznie podglądają zachód i uczą się tworzyć te małe arcydzieła coraz lepszej jakości, co bezpośrednio wpływa na ich popularność.

Delikatny makijaż ślubny, czyli styl glow

Intensywny makijaż, mocno podkreślone oczy, usta odchodzą do lamusa. W nadchodzącym roku na dobre pojawi się u nas trend delikatnego i świeżego makijażu, czyli styl glow. Podkreślamy naturalne piękno, dziewczęcy wygląd, lekkość i nonszalancję. Jest jeden warunek, musisz posiadać zadbaną cerę. Jeżeli skóra Twojej twarzy cierpi na niedoskonałości to koniecznie rozpocznij wizyty u kosmetyczki – im wcześniej, tym lepiej. Pamiętaj również, że naturalność, to nie tylko makijaż, ale również i włosy – delikatne, gładkie, futurystyczne upięcia ustępują stylowi boho, z delikatnym naturalnym splotem.


English Translation

Wedding Trends You Must Know When Getting Married In 2020

It is time to summarize our observations on the upcoming wedding trends that will come next year. Will 2019 wedding dresses still be fashionable? or maybe there will be complete news? We will share our conclusions below.

Special effects at the wedding party

Relax, we don’t mean special effects straight out of Hollywood. We’re talking about the growing smoke bombs that, when launched at the perfect moment, create a huge cloud of colored smoke, thanks to which session photos look like from another world. Rainbow colors may not appeal to everyone, so remember that we also have a choice of uniform colors.

Sophisticated and original wedding invitations

On the one hand, classic versions of invitations are constantly present in our wedding culture and great. But increasingly sophisticated versions are approaching us. Wedding printing is at a high level. Young couples pay special attention to details or the selection of colors. They want the whole thing, starting from the invitations to decorating the wedding hall, to look coherent and well thought out. This makes us very happy, because thanks to this approach Polish wedding parties are becoming more and more attractive to the eye.

The gift is already a minor surprise

Informing your invited guests about gift preferences is no longer a major problem and is not met with outrage from guests. For several good years, future young couples have already clearly indicated in the invitation that instead of tangible gifts they will be grateful for the envelope. A popular practice, which we can safely include among the trends, is giving up flowers for the benefit of collecting money for a sick child or collecting food for a shelter. Yes, the flowers are nice and enjoyable, but they disappear quickly, so it’s worth considering whether it is worth spending such money on a worthy cause. Returning to gifts, do not be afraid! If you plan to enlarge your family right after the wedding, please write clearly about it in the invitation, the same with your dreams, a long trip to China? repair of apartments? everything can be mentioned in a playful way which will not be a mistake on your part. Thanks to this, you will eliminate to a minimum unsuccessful gifts that you would have to face.

Flowers instead of jewelry

In the summer season, wedding dresses 2019 were more often decorated with floral jewelry than in previous years, however, the fashion still did not come to our areas for good. In the coming year, you can easily focus on the growing popularity of this type of decoration. Necklaces, earrings, bracelets made of flowers will be very fashionable. Florists successfully peek at the west and learn to create these little masterpieces of increasingly better quality, which directly affects their popularity.

Delicate wedding makeup, i.e. glow style

Intense makeup, strongly emphasized eyes, lips are a thing of the past. In the coming year, there will be a trend for gentle and fresh makeup, i.e. glow style. We emphasize natural beauty, girlish appearance, lightness and nonchalance. There is one condition, you must have a well-groomed complexion. If the skin of your face suffers from imperfections, be sure to start visiting a beautician – the sooner the better. Also remember that naturalness is not only makeup, but also hair – delicate, smooth, futuristic haircuts give way to the boho style, with a delicate natural weave.

(Visited 3 times, 1 visits today)